Giới thiệu
Vào năm 2001, Anphaco bắt đầu hành trình của mình

Vão nãm 2001, Anphaco bát dâu hanh trinh cúa minh voi vai trò môt trong nhüng don vi dâu tiên tai Viêt Nam chuyên nhãp khâu các dông san phâm thiet bi do luöng chinh häng hô tro trong sán xuāt và doi song. Voi mong muon mang dén cho ngudi tiêu dung Viêt Nam môt dia chi tin cây dê mua sam thiet bi do uy tín voi giá thânh ré nhât cung voi chê dô hâu mai chuyên nghi@p, thay vi tim dên nhüng don vi phân phoi hâng xách tay không rô nguôn gôc.

Anphaco là ai?

Anphaco là thuong hi@u thuôc so hûu cua Công ty TNHH TM-SX Anh Phât, là don vi nhâp khäu và phân phôi chinh hâng cúa hon 30 thuong hiêu thiet bi do no tieng trên the gioi nhu FLUKE, LUTRON, DELMHORST, KYORITSU, HIOKI, SANWA, APECH, AZ INSTRUMENT, PROVA,...
Hon 20 nam dông hanh và phát triên, chúng tôi luôn xem khách häng là trung tâm va không ngüng cai thiên chât luong dich vu dê trö thânh môt biëu tudng hâng däu tai Viêt Nam trong linh vuc nhâp khäu và phân pho thiet bi do luöng.

Anphaco là ai?
khởi đầu

Thành lập công ty, trụ sở chính đặt tại TP.HCM

5/2001
bước chân đầu tiên

Tro thânh dai ly phân phoi chinh hâng thuong hiêu thiêt bi do Kyoritsu, Sanwa,...

10/2002
cột mốc đầu tiên

Vinh du trö thành dai ly có doanh so bán hâng dúng so 1 Dông Nam cúa Sanwa.

3/2005
mở rộng mạng lưới

Khai truong chi nhánh dâu tiën tai duöng Ly Thuöng Kiêt, Quận 11, TP.HCM

6/2007
phủ rộng khắp cả nước

Anphaco tính dên thöi diêm này dã có hon 70 doi tác dai ly trên kháp o cà nuóc

1/2010
hợp tác với fluke

Chinh thuc tro thành daily phân phoi dôc quyên cúa thuong hieu thiêt bi do so 1 Thê Giói FLUKE tai Viêt Nam

10/2015
bứt phá mạnh mẽ

Tro thành nhà phân phôi chiên luoc so 1 tai Dông Nam Á cúa FLUKE voi doanh so bán ra cao nhât khu vuc Dông NamÁ

12/2017
phát triển không ngừng

Tiep tuc mo rông kênh phân phoi và liên tuc phat triên thi phân, tien den trö thânh thuong hiêu nhà phan phoi thiét bi do luöng số 1 Việt Nam

2018 - Nay
Tầm nhìn
Tầm nhìn

Trö thanh don vi nhâp khãu và phân pho thiêt bi do chinh häng häng dau tai Viêt Nam vê uy tín và chat luong phuc vu, vuon täm Dông Nam A trong tuong lai.

Sứ mệnh
Sứ mệnh

Là môt trong nhüng công ty dâu tiên dem san phâm thiêt bi do luöng chính xác dên voi nguöi tiêu dung Viêt Nam, phá bo rão can tâm ly e ngai khi mua phai các san phâm thiêt bi không chinh hãng nho uy tín tuyêt doi suôt 20 näm thânh läp và mang den cho khach häng dich vu hâu mãi tuyêt voi

giá trị
giá trị

Uy tin - Tin tuöng - Chân thänh - Giá thänh tôt nhât
Anphaco luôn cam kêt uy tín trong tüng san phâm dê nham mang dên su tin tuöng, cong thêm su chân thanh trong tu van ho tro và môt múc giá canh tranh, khách hâng có thê an tâm cam nhân su khác biêt hoän toàn khi mua hàng tai Anphaco !

Đối tác

Anphaco hiên là daily phân phoi chính hâng cúa hon 30 thuong hiîu thiet bi do noi ti@ng trên toàn thê gioi

 

Anphaco vinh du là doi tác chiën luoc cung cãp các sán phâm thiet bi do dên voi cac doanh nghiêp hâng däu Viêt Nam

LIÊN HỆ VỚI ANPHACO
hotline Hotline: 0903.720.082 | 0903.720.486 (Khách sỉ / Thương mại)
  • Web Web: anphaco.com
  • Số điện thoại Số điện thoại: 0903.720.486
  • Email Email: anphaco@anphaco.com